ACV BIE Mechelen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

De zone Antwerpen (Provincie) bestaat uit 3 beroepsverbonden gevestigd in 3 zetels; beroepsverbond Antwerpen (Nationalestraat 111) - beroepsverbond Kempen (Turnhout - Korte Begijnenstraat 20) en ons beroepsverbond Mechelen (Onder Den Toren 4 A).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".

De belangrijke berichten of nieuws plaatsen we hieronder op de homepage, maar u kan meer treffen op de pagina "
kort nieuws".

Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Klik hier en stuur ons een email!
Onze kantoren zijn alle dagen open vanaf 
9 uur tot 12.30 u en van 13.30 u t/m 17 uurVrijdag van 9 uur t/m 12.30 u.
Onze kantoren zijn elke donderdag gesloten!
Benchmark uw onderneming! Tool van het ACV!
Persbericht ACV BIE
Rerum Novarum 2015
01/05/2015:  Plak de pleister en steun de campagne
5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit geen fictie! Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. Sociale bescherming garandeert iedereen een menswaardig leven. Wij supporteren voor sociale bescherming voor iedereen. Doe mee en plak de pleister!
 

27/04/2015:  VBO over tax shift: Nooit genoeg en altijd meer 
Pieter Timmermans, de baas van het VBO, hield in de media een pleidooi om de opbrengst van de aangekondigde tax shift door te sluizen naar de ondernemingen. Waarmee hij dan wellicht de aandeelhouders bedoelt. Dit is ongehoord. Het is blijkbaar nooit genoeg voor een VBO dat altijd meer wil. Het ACV wil een bredere belastingbasis; door een faire bijdrage van iedereen. Zodat de belastingdruk omlaag kan voor wie nu méér dan zijn deel doet. De ideetjes die het VBO lanceerde voldoen niet aan deze criteria. 
23/04/2015: Arbeiders bij Axalta Coating leggen het werk neer! 
De nachtploeg heeft het werk neerleggen op 23/4 om 22 uur en op vrijdag 24/4 zal de fabriek stilliggen.  De arbeiders en de bedienden zijn bijzonder boos op de directie omdat zij bij de klassieke CAO-onderhandelingen voor de zoveelste keer met een besparingsplan komen. Een aantal verworven zaken zoals anciënniteitsdagen moeten worden afgegeven die nog onder DuPont werden verworven. Deze werden door de wetgeving via CAO-32 bis overgenomen. De arbeiders pikken het niet dat de directie deze weer wil afromen, samen met nog heel wat voordelen! 
UPDATE: Op dinsdag 28/4 hebben de vakbonden en directie opnieuw onderhandelingen gevoerd! De directie heeft daar gepleit om een rustperiode in te lassen, pas na het sectoraal akkoord wenst men verder te onderhandelen!
17/04/2015: Wegenbouwer graaft eigen graf
Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) is gestart met een campagne die de automobilisten aanmaant om hun snelheid aan te passen bij wegenwerken. Op de affiches langs de autosnelwegen staat een wegenwerker afgebeeld die zijn eigen graf delft. ACV BIE juicht deze campagne toe, maar pleit ook voor een drastischere maatregelen. Elke dag opnieuw riskeren duizenden wegenwerkers hun leven op werven aan onze autosnelwegen.  ACV BIE hoort wekelijks verhalen van wegenwerkers die voorbijgeraasd worden door auto's en vrachtwagens die veel te snel rijden. De campange van het AWV is dan ook een goede zaak, maar het is een eerste stap.
>> Het volledige artikel treft u in Visie nr 8 van 17/4/2015.

23/04/2015: Opening ACV-congres: "Een sleutelmoment voor zeggenschap"
900 deelnemers luisterden naar de openingsspeech van ACV-voorzitter Marc Leemans: "Via de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) zetten de werkgevers de aanval in op het stakingsrecht; op Europees niveau is er de aftakeling van centrale, solidaire akkoorden onder sociale partners. De Europese sociale dialoog ligt op apegapen. De Europese Commissie investeert er niet langer in. Erger, met de zogenaamde Refit-agenda voor 'better regulation' wil men nieuwe regels via sociaal overleg ongedaan maken. Waarbij zelfs wordt geweigerd Europese sectorale akkoorden over veiligheid en gezondheid te bekrachtigen"...


17/04/2015: Uitbetaling vakantiegeld 2015 bouw
Op 23 juni 2015 wordt het vakantiegeld uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt enkel nog via overschrijving. Daarom vraagt het Vakantiefonds van de Bouw aan alle arbeiders die hun rekening nog niet hebben doorgegeven om dit nu te doen! zonder een rekeningnummer kan het Fonds het vakantiegeld niet uitbetalen.
Je kunt jouw rekeningnummer op twee manieren doorgeven:


  • Via www.socialsecurity.be : klik vervolgens op Burger/Mijn vakantierekening (bij online diensten)/ het dossier consulteren. Je moet je wel registreren met je identiteitskaart of token.
  • Via het nieuwe officiële formulier: dit formulier kan je aanvragen via info@vakantiefondsbouw.be of via telefoon: 02/529 80 11.

NOTE: Het formulier moet je wel voor 31/5/2015 opsturen per post naar het Vakantiefonds - Poincarélaan 78 te 1060 Brussel.

17/04/2015: Krijg ik een dag verlof voor de communie van mijn kind?
Doet je oogappel binnenkort zijn communie? Voor deze bijzondere gebeurtenis heb je wettelijk recht op een dag verlof, via de regeling "klein verlet".
Je hebt dus recht op 1 betaalde dag "klein verlet" als je kind zijn/haar plechtige communie doet of of een feest voor de vrijzinnige jeugd heeft. 

  • Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt);

  • Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt:
de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt)
08/04/2015:   Fusie Holcim - Lafarge
Geen fusie zonder vrijwaring van de werknemersrechten!
De werknemersvertegenwoordigers en hun organisaties zullen deze boodschap dan ook ook overmaken aan de algemene aandeelhoudersvergadering van Holcim die doorgaat op 13 april 2015 om 9u aan het Hallenstadion van Zürich-Oerlikon.

03/04/2015:   Nieuwe aanslag op loon van jongeren
Uit "De Tijd" verneemt ACV dat N-VA en Open VLD de begrotingscontrole misbruiken om de minimumlonen van jongeren beneden de 21 jaar te verlagen. Dit terwijl de sociale partners de discriminatie van jongeren van 18 tot 21 jaar inzake minimumlonen (de zgn. jeugdlonen) nog maar net, op 1 januari 2015, ongedaan hebben gemaakt met een cao van de Nationale Arbeidsraad.Het ACV laat niet toe dat opnieuw lagere minimumlonen voor jonge werknemers worden ingevoerd. Want dit is een zoveelste aanslag op het inkomen van jongeren, na de indexsprong die ze voor hun volledige loopbaan meesleuren. 

28 april 2015 - Internationale dag tegen arbeidsongevallen! ACV voert ook dit jaar actie!
Bezorg ACV BIE uw attest syndicale premie 2014 Chemie! Betaling op 30/4/2015!
30/03/2015: Syndicale premie Chemie
Attesten syndicale premie voor de scheikunde zijn door het fonds van bestaanszekerheid verzonden naar alle arbeiders die in 2014 tewerkstelling hadden binnen paritair comité 116. Breng uw attest zo snel als mogelijk binnen bij het ACV of geef het aan één van onze afgevaardigden.  
Vanaf 30 april 2015 zal de eerste betaling gebeuren van 110 euro.  Op 1/10/2015 zal nog 25 euro worden betaald. De premie heeft dus een totale waarde van 135 euro

Klik hier voor meer informatie!
30/03/2015: Mei 2015: Sociale bescherming on tour
Meer dan 5 miljard mensen zijn niet beschermd tegen risico’s als ziekte, werkloosheid of arbeidsongevallen en komen in levensgrote problemen bij de minste tegenslag. Wat betekent dit concreet in het leven van die mensen? En wat gebeurt er in Afrika, Azië en Latijns-Amerika om dit aan te pakken? Dit kom je te weten op de tour 'sociale bescherming' begin mei. Een initiatief van ACV, CM en Wereldsolidariteit (klik op de desbetreffende websites).


21/03/2015: Beschutte & sociale werkplaatsen worden vanaf 1 april 2015 maatwerkbedrijven
Werkgevers van Beschutte & Sociale Werkplaatsen krijgen subsidies van de Vlaamse Overheid. Tot 30 maart 2015 zijn de subsidies voor een Beschutte Werkplaats anders dan deze voor een Sociale Werkplaats.
Dit verandert!
Vanaf 1 april 2015 komt er één subsidieregeling voor deze werkplaatsen en krijgen zij ook een naamsverandering.  Voortaan noemen we ze ‘Maatwerkbedrijven’.

>>Download onze nieuwsbrief hieromtrent voor meer informatie.
13/03/2015: Begroting en tax shift hangen samen
Het gat in de sociale zekerheid heeft voor een groot deel te maken met inkomsten die zwaar achterop blijven door loonmatiging, terugval van consumptie en de zwakke groei van de werkgelegenheid. En met de vaststelling dat aan inkomens uit vermogen nauwelijks of geen inspanningen word gevraagd. Deze vlieger kan niet langer opgaan. Daarom moet het begrotingsdebat gaan over een grondige tax shift.

Muntplein Brussel - 11/03/2015
11/03/2015: Ruim 9.000 militanten bliezen verzamelen op het Muntplein
"De strijd is nog niet gestreden". Dat was de centrale boodschap op de militantenmeeting van 11 maart. Het gemeenschappelijk vakbondsfront protesteerde tegen het asociale beleid van de regering Michel. Onder meer tegen de indexsprong en voor een rechtvaardige fiscaliteit. Nieuwe acties zijn in de maak. Volgende week is er een meeting van de vakbonden die de openbare diensten vertegenwoordigen, 29 maart steunen de vakbonden de parade van Hart boven Hard. De week voor Pasen zullen provinciale acties op touw worden gezet.

05/03/2015: Passend job-aanbod: kans op werk voor 55plussers zeer klein
De getuigenissen in de media over werkzoekende 55plussers en hun kruistocht bij het zoeken naar werk zijn overduidelijk. Het gepaste job-aanbod waarover VDAB-topman Fons Leroy spreekt, is niet te vinden. Noch in de databestanden van de VDAB, noch op de arbeidsmarkt. Hoe ouder de werkzoekende, hoe kleiner de kans op werk. Cijfers van de VDAB bevestigen dit.


Ik kom mij aanbieden? Heb jij werk?
NIEUW: ACV BIE Pluskaart! Klik hier voor meer info!
26/02/2015: Prioriteit aan sterke eerste pensioenpijler
Verbijsterd verneemt het ACV dat verzekeringskoepel Assuralia het gewaarborgd rendement op aanvullende pensioenen wil terugschroeven van 3,25 naar 0,4 %. Bepaalde aanvullende pensioenen zouden op die manier tot de helft gereduceerd worden. Naast de geplande indexsprong van de regering - die alle werknemers zal treffen - bedreigt Assuralia op haar beurt de koopkracht van toekomstig gepensioneerden met een aanvullend pensioen. In het pensioendebat de komende maanden zal het versterken van de eerste pensioenpijler dan ook dé prioriteit zijn voor het ACV.18/02/2015: Innovatie centraal in de chemiesector
Op het paritair comité van de scheikunde werd woensdagmorgen 18/2 een CAO getekend die innovatie in de sector onderdeel maakt van het sociaal overleg.

>> Lees meer (bericht essenscia)
>> CAO PC116 Innovatie


Teken de petitie nu!
18/02/2015: Kapper? Word cadet of laureaat van de arbeid
Je bent jong en gemotiveerd en wil een carrière in de sector “Kapsel” uitbouwen?
Of, je bent zo geboeid door het beroep dat je je geroepen voelt om je kennis te delen en je beroep te verdedigen.
Herkenbaar? Misschien verdien jij dan wel de erkenning van “Starter” (cadet van de arbeid), “Future”, “Bachelor” of “Master” (laureaat van de arbeid).

18/02/2015: Oudere werklozen pesten is echt niet de juiste weg
Als de regering van Charles Michel haar plannen doordrukt, moeten oudere werklozen zowel ‘passief’ als ‘actief’ langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Tot hun 65ste in de meeste gevallen. Maar kruiwagens vol sollicitatiebrieven volstaan vaak niet om weer aan het werk te geraken. Oudere werkzoekenden kunnen er van mee spreken. Regering en werkgevers moeten dan ook hun verantwoordelijkheid opnemen. SWT-ers oproepen is verspilling van overheidsmiddelen en zeer dom.


Nieuwsbrief voor werknemers in KMO 's!
Kijk nu bij brochures voor onze nieuwste uitgaven!
23/01/2015: CAO-weekendploeg afgerond bij Pfizer
De vakbonden en de directie van Pfizer zijn reeds weken aan het onderhandelen om te komen tot een CAO-weekendwerk. Vlot liepen deze besprekingen niet, maar sinds de directie met teksten is boven gekomen werden belangrijke stappen gezet in de goede richting. De CAO werd ondertussen getekend door het ACV. Volgens de directie kan de weekendploeg pas tegen april operationeel zijn!

16/01/2015: Alcon geeft 125 uitzendarbeiders een vaste tewerkstelling
Na verschillende vergaderingen en druk vanuit de vakbonden om de wet van uitzendarbeid correct toe te passen op Alcon, is de directie van Alcon uit Puurs met een oplossing gekomen. Na overleg met de hoofdzetel in de USA, werd een bijsturing van het beleid beslist. Het laatste jaar was de verhouding vaste medewerkers en uitzendkrachten zo scheef gegroeid dat een totale ontsporing dreigde. Met de verstrenging van de wetging in september 2013 was de directie zich bewust dat zij wettelijk niet meer in regel waren. De vakbonden eisten nu maatregelen om dit te regelen! In het voorstel zouden een 125 uitzendkrachten in de loop van 2015 een contract van onbepaalde duur verwerven. vanaf april 2015 zou niemand meer, langer dan 2 jaar, een tijdelijk contract mogen hebben op Alcon, maar een contract van onbepaalde duur.  In de toekomst zou een tijdelijke situatie slecht nog maar 2 jaar mogen duren. Daarna zal dit een contract van onbepaalde duur betekenen, mits een positieve beoordeling.

14/01/2015: Akkoord bereikt bij Capsugel voor CAO 2015-2016 en ondertussen goedgekeurd!
Op 14 januari 2015 werd de ganse dag besprekingen gevoerd tussen vakbonden en directie om te komen tot een nieuwe CAO 2015-2016. In de vooravond werd een ontwerpakkoord bereikt wat de vakbonden nu gaan verdedigen bij de arbeiders. Vrijdag 16/1 zal de uitslag van het referendum gekend zijn!
Update: De arbeiders hebben het ontwerp goedgekeurd met 55%.
12/12/2014: Jaarlijkse vakantie bouw 2015
De planning van jaarlijkse vakantie in de bouwsector voor 2015 is gekend. Zo kan je per regio nagaan wanneer de bouwsector met verlof gaat.
Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier!
Onze bedrijven - Klik hier!
Laatste update:
02/05/2015
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu